Regulamin

REGULAMIN INICJATYWY GOSPODARCZEJ „RAZEM PRZEZ BIZNES”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w inicjatywie gospodarczej „Razem przez biznes”
 2. Organizatorem wydarzenia jest firma DGS Logistic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą w 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 15/6, NIP 6772393758, KRS0000580742
 3. Uczestnikami mogą być:
  1. pełnoletnie osoby fizyczne (prowadzące bądź nieprowadzące działalność gospodarczą);
  2. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które na potrzeby uczestnictwa,będą reprezentowane przez należycie umocowanych przedstawicieli. Dokumentacja potwierdzająca umocowanie do działania danego Przedstawiciela zostanie dostarczona organizatorowi najpóźniej przed prezentacją.
  3. Przedstawiciele, dokonując zgłoszenia Uczestników, a także w każdym czasie prezentacji, wraz z czynnościami podejmowanymi w imieniu zgłaszanego Uczestnika jednocześnie w imieniu własnym przyjmują na siebie zobowiązania tożsame ze zobowiązaniami, jakie przyjmuje na siebie zgłaszany Uczestnik oraz w imieniu własnym udzielają wszelkich zgód i upoważnień tożsamych z udzielonymi przez zgłaszanego Uczestnika.
  4. Każdy Uczestnik ma prawo do korzystania z pomocy doradcy . Doradcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.
  5. Organizator zapewni udział podczas prezentacji 5 (pięciu) osób (dalej: „Inwestorów”) posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i posiadających własne środki na inwestycje. Każdy z Inwestorów wyraził zainteresowanie finansowaniem oryginalnych/autorskich przedsięwzięć w zamian za przekazanie Inwestorowi udziałów w zyskach lub umożliwienie przystąpienia przez Inwestora do spółki w charakterze wspólnika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem lub Inwestorami z Uczestnikiem .
  6. Uczestnikiem, Doradcą, nie mogą być pracownicy, współpracownicy ani członkowie rodzin inwestorów.
  7. Inwestorzy nie mogą wykorzystać pomysłu uczestnika we własnych celach bez wiedzy i zgody autora projektu
  8. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika lub Doradcę.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Aby wziąć udział w inicjatywie, Uczestnik musi we wskazanym przez Organizatora terminie przesłać zgłoszenie na adres email podany na oficjalnej stronie internetowej. W zgłoszeniu należy podać dane identyfikacyjne oraz przedstawić konkretny i zwięzły opis pomysłu, przedsięwzięcia lub prowadzonej działalności i planu jej rozwoju.
 2. Przesłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w prezentacji
 3. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń organizator dokona wyboru propozycji Projektów, których reprezentantów zaprosi do udziału w prezentacji jako Uczestników. Decyzja organizatora jest autonomiczna, ostateczna i nie podlega żadnym odwołaniom.

III. Warunki udziału

 1. Decydując się na udział, Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
  1. dowolna rada finansowa i/lub biznesowa udzielona Uczestnikowi w trakcie prezentacji jest udzielana bez żadnej gwarancji odnośnie swojej adekwatności, dokładności i możliwości zastosowania do intencji biznesowych Uczestnika, oraz że Uczestnik może korzystać z tych rad wyłącznie na swoje własne ryzyko
  2. Organizator nie udziela żadnego rodzaju gwarancji co do przydatności jakiegokolwiek Inwestora jako partnera biznesowego i/lub inwestora
  3. wszelkie ustalenia dotyczące dofinansowania Projektu należą wyłącznie do Inwestorów, za których działania i zaniechania nie odpowiada organizator.
  4. jeżeli organizator lub osoba upoważniona przez organizatora uzna zachowanie danego Uczestnika za niestosowne lub nieuczciwe to organizator ma prawo odmówić dalszego udziału w prezentacji takiemu Uczestnikowi.

IV. Prezentacja

 1. Uczestnicy zakwalifikowani na prezentacje zostaną powiadomieni o miejscu i terminie przez organizatora pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu.
 2. Podczas prezentacji, każdy z wybranych Uczestników przedstawia Projekt Inwestorom, a następnie negocjuje warunki przyszłej umowy pomiędzy Uczestnikiem a Inwestorem lub Inwestorami dotyczącej dofinansowania Projektu.
 3. Uczestnicy osobiście przeprowadzają prezentację Projektu. Uczestnicy mogą przeprowadzić prezentację Projektu w sposób dowolny, w szczególności przedstawiając ustny opis planowanej lub prowadzonej działalności i planu jej rozwoju, elementy biznes planu, opis planowanych inwestycji lub prezentując egzemplarz (prototyp) produktu, próbkę usługi, itp.
 4. W trakcie swojej Prezentacji każdy Uczestnik musi podać następujące informacje:
  1. swoje imię i nazwisko oraz – o ile taka sytuacja ma miejsce – nazwę podmiotu (istniejącego lub mającego dopiero powstać) wraz ze swoją funkcją w firmie (np. właściciel, współwłaściciel, członek zarządu, pełnomocnik);
  2. wysokość dofinansowania Projektu, które Uczestnik ma nadzieję uzyskać od Inwestorów;
  3. propozycję dla Inwestorów w zamian za udzielenie dofinansowania Projektu (np. przekazanie Inwestorowi udziałów w zyskach lub umożliwienie przystąpienia przez Inwestora do spółki w charakterze wspólnika).
  4. Każdy Uczestnik ma na przeprowadzenie prezentacji Projektu nie więcej niż 15 minut, z zastrzeżeniem, że czas prezentacji Projektu może zostać przedłużony. Przedłużenie czasu prezentacji Projektu zależy wyłącznie od decyzji Inwestorów.
 5. Podczas prezentacji Projektu Inwestorzy mogą zadawać pytania Uczestnikowi w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Projektu. Uczestnik nie ma obowiązku udzielać odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane przez Inwestorów.
 6. Uczestnik może zadawać pytania Inwestorom, w szczególności w celu podjęcia decyzji, który z Inwestorów będzie najlepszym partnerem biznesowym dla Uczestnika.
 7. Każdy z Inwestorów w każdym momencie przeprowadzania prezentacji Projektu może oświadczyć, że nie jest zainteresowany w dofinansowaniu Projektu danego Uczestnika. Oświadczenie Inwestora jest nieodwołalne, tj. po złożeniu takiego oświadczenia Inwestor nie bierze udziału w dalszych negocjacjach, nie ma prawa zadawania pytań Uczestnikowi, ani komentowania treści prezentowanych przez Uczestnika oraz nie może powrócić do negocjacji dotyczących dofinansowania Projektu.
 8. W przypadku gdy jeden lub kilku Inwestorów wyrazi brak zainteresowania Projektem, negocjacje prowadzone są z pozostałymi Inwestorami. W przypadku gdy wszyscy Inwestorzy w dowolny sposób oświadczą, że nie są zainteresowani Projektem, Uczestnik kończy udział w prezentacji
 9. Każdy z Inwestorów działa niezależnie i dysponuje swoimi własnymi środkami na dofinansowanie Projektu. Uczestnik może uzyskać dofinansowanie od jednego Inwestora lub od kilku Inwestorów jednocześnie, przy czym to Inwestorzy decydują o kwocie dofinansowania, jaką są skłonni przeznaczyć na Projekt.
 10. W przypadku, gdy Inwestorzy wyrażą chęć dofinansowania Projektu w wysokości równej lub wyższej niż deklarowana, Uczestnik prowadzi z Inwestorami negocjacje dotyczące warunków umowy o dofinansowanie Projektu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg negocjacji ani treść i warunki umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Inwestorem

VI. Umowa pomiędzy Inwestorami a Uczestnikami inicjatywy „Razem przez biznes”

 1. Podczas prezentacji, zarówno Uczestnik, jak i Inwestorzy jedynie deklarują chęć zawarcia umowy dotyczącej dofinansowania Projektu.
 2. 2. Po zakończeniu Prezentacji organizator umożliwi kontakt pomiędzy Inwestorami a Uczestnikami, których projekty zostały wybrane przez Inwestorów.
 3. Zarówno Inwestorzy, jak i Uczestnik, nie mają obowiązku zawarcia umowy dotyczącej dofinansowania Projektu.
 4. W przypadku ustalenia wszystkich warunków udzielenia dofinansowania, Inwestorzy mogą zawrzeć prawnie wiążącą umowę z Uczestnikami inicjatywy „Razem przez biznes”

VII. Informacje dotyczące inicjatywy gospodarczej „Razem przez biznes”

 1. Ujawnianie informacji o Projekcie przez Uczestników lub Doradców jest dobrowolne.
 2. Każdy z Uczestników akceptuje fakt, że informacje dotyczące Projektu przekazane na zgłoszeniu lub podczas prezentacji mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz udostępniane do publicznej wiadomości bez żadnych ograniczeń w celu promocji inicjatywy gospodarczej „Razem przez biznes”
 3. Każdy z Uczestników – wypełniając zgłoszenie — oświadcza, że został upoważniony do rozpowszechniania informacji przekazywanych organizatorowi oraz że informacje te nie naruszają żadnych praw przysługujących jakimkolwiek podmiotom trzecim i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność wobec organizatora za szkodę spowodowaną naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich, wynikającą z nieprawdziwości niniejszego oświadczenia.

VIII. Wizerunek

 1. Inwestor, Uczestnik i Doradca udzielają, nieodwołalnie i bezterminowo, zgody na wykorzystanie ich wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631, ze zm.) przez Organizatora podczas lub w związku z realizacją Inicjatywy gospodarczej „Razem przez Biznes”.

IX. Dane Osobowe Uczestnika i Doradcy

 1. Uczestnik i Doradca podając swoje dane osobowe, konieczne do wzięcia udziału w inicjatywie gospodarczej „Razem przez biznes”, które zostaną zamieszczone w bazie danych Uczestników wyrażają zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie ich danych osobowych do celów realizacji projektu, a także celów marketingowych przez administratora danych.
 2. Uczestnik i Doradca mają prawo wglądu do swych danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia.
 3. Administratorem danych osobowych jest organizator inicjatywy DGS Logistic Sp. Z o.o. Sp.K
 4. Każdy etap realizacji inicjatywy „Razem przez biznes", w szczególności przebieg prezentacji może być utrwalany przez organizatora (dalej: „Nagraywany”).